Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"bai giang quy hoach thuc nghiem"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.003 ( 'bai' found 7512 times in 6543 documents, 'giang' found 3525 times in 3015 documents, 'quy' found 8428 times in 6215 documents, 'hoach' found 4120 times in 3099 documents, 'thuc' found 34346 times in 21677 documents, 'nghiem' found 3726 times in 3091 documents, )


1 . (45553) Bài giảng Quy hoạch thực nghiệm
Ngày đăng: 2015-01-30
BÀI GIẢNG MÔN QUY HOẠCH THỰC NGHIỆM (CÁC PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ XỬ LÝ SỐ LIỆU THỰC NGHIỆM) Người soạn: Giang Thị Kim Liên Chương 1. CÁC KHÁI NIỆM CHUNG 1.1. Qui hoạch thực nghiệm - bước phát triển của khoa học thực nghiệm Nhiều công trình nghiên cứu khoa học công nghệ thường đưa đến giải bài toán cực, tìm điều kiện tối ưu để tiến hành các quá trình hoặc lựa chọn thành phần tối ưu để...