Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"bai giang phan tich dinh luong"' ; Tìm thấy: 2 kết quả; Thời gian tìm: 0.004 ( 'bai' found 7512 times in 6543 documents, 'giang' found 3525 times in 3015 documents, 'phan' found 25667 times in 16580 documents, 'tich' found 4934 times in 3903 documents, 'dinh' found 21601 times in 14341 documents, 'luong' found 12182 times in 7476 documents, )


1 . (45555) Bài Giảng Phân tích Định Lượng
Ngày đăng: 2015-01-30
BÀI GIẢNG PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG. Giảng viên: Nguyễn Thi Hường. Chương 1: MỞ ĐẦU 1.1. Đối tượng, nhiệm vụ của phân tích định lượng 1.1.1. Vị trí, chức năng 1.1.2. Quá trinh phân tích đều bao gồm các giai đoạn cơ bản sau -Chọn mẫu đại diện (chọn một phân nhỏ mẫu đại diện cho toàn bộ đối tượng cần phân tích), công việc này cần phải được quy hoạch trước. -Chuyển chất phân tích...

2 . (19413) BÀI GIẢNG PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG - Nguyễn Thi Hường
Ngày đăng: 2014-12-09
    Đối tượng, nhiệm vụ của phân tích định lượng 1.1.1. Vị trí, chức năng 1.1.2. Quá trinh phân tích đều bao gồm các giai đoạn cơ bản sau -Chọn mẫu đại diện (chọn một phân nhỏ mẫu đại diện cho toàn bộ đối tượng cần phân tích), công việc này cần phải được quy...  ...