Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"tim hieu ve hoocmon thuc vat"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.001 ( 'tim' found 3612 times in 2697 documents, 'hieu' found 19415 times in 13960 documents, 've' found 31890 times in 22396 documents, 'hoocmon' found 10 times in 6 documents, 'thuc' found 34346 times in 21677 documents, 'vat' found 6771 times in 4295 documents, )


1 . (37149) Tìm hiểu về hoocmon thực vật
Ngày đăng: 2015-01-30
Hoocmôn thực vật: là các chất hữu cơ có mặt trong cây với một lượng rất nhỏ, được vận chuyển đến các bộ phận khác nhau của cây, điều tiết và đảm bảo sự hài hoà các hoạt động sinh trưởng. Hoocmôn thực vật có hai nhóm: Nhóm chất kích thích sinh trưởng: Auxin, gibêrelin có tác động đến sự kéo dài, lớn lên của tế bào. Xitôkinin: có vai trò trong phân chia tế bào. Nhóm các chất ức chế...