Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"phan tich thiet ke he thong thong tin quan ly ban hang"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.010 ( 'phan' found 25667 times in 16580 documents, 'tich' found 4934 times in 3903 documents, 'thiet' found 8398 times in 6299 documents, 'ke' found 16078 times in 11080 documents, 'he' found 11888 times in 8209 documents, 'thong' found 15314 times in 10397 documents, 'tin' found 8518 times in 5347 documents, 'quan' found 35059 times in 19197 documents, 'ly' found 15259 times in 10246 documents, 'ban' found 43307 times in 23610 documents, 'hang' found 14929 times in 8407 documents, )


1 . (46267) Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý bán hàng
Ngày đăng: 2015-01-30
Tài liệu là tài liệu phân tích và thiết kế của "Hệ thống quản lí bán hàng". Để đơn giản hoá vấn đề ta có thể xây dựng hệ thống quản li bán hàng của cửa hàng Đi Mô chuyên bán hàng về mô tô và xe máy. Nội dung tài liệu gồm các phần: - Giới thiệu chung - Xây dựng mô hình nghiệp vụ - Phát triển các mô hình phân tích - Thực hiện các thiết kế...