Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"phan tich va thiet ke phan mem quan li hang hoa vat tu luu kho"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.012 ( 'tich' found 4934 times in 3903 documents, 'va' found 54081 times in 24903 documents, 'thiet' found 8398 times in 6299 documents, 'ke' found 16078 times in 11080 documents, 'phan' found 25667 times in 16580 documents, 'mem' found 1299 times in 971 documents, 'quan' found 35059 times in 19197 documents, 'li' found 5423 times in 2969 documents, 'hang' found 14929 times in 8407 documents, 'hoa' found 13468 times in 8967 documents, 'vat' found 6771 times in 4295 documents, 'tu' found 42230 times in 25527 documents, 'luu' found 2642 times in 1993 documents, 'kho' found 4489 times in 2907 documents, )


1 . (46268) Phân tích và thiết kế phần mềm Quản lí hàng hoá vật tư lưu kho
Ngày đăng: 2015-01-30
Trong những năm gần đây cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế và sự phát triển của ngành CNTT. Tin học đang và sẽ phát triển một cách mạnh mẽ không ngừng, các ứng dụng của nó đã phổ biến trong các nghành Quản lí kinh tế, Sản suất kinh doanh,Y tế và Giáo dục,… Máy tính đã trở nên quen thuộc và được sử dụng rộng rãi trong đời sống xã hội. Tin học đã thâm nhập vào bất...