Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"cong tac ke hoach hoa nguon nhan luc tai cong ty co phan constrexim so 1"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.017 ( 'tac' found 10166 times in 6987 documents, 'ke' found 16078 times in 11080 documents, 'hoach' found 4120 times in 3099 documents, 'hoa' found 13468 times in 8967 documents, 'nguon' found 4822 times in 3330 documents, 'nhan' found 15198 times in 10082 documents, 'luc' found 8228 times in 5836 documents, 'tai' found 28073 times in 17422 documents, 'cong' found 37083 times in 18893 documents, 'ty' found 17716 times in 10323 documents, 'co' found 55306 times in 26095 documents, 'phan' found 25667 times in 16580 documents, 'constrexim' found 8 times in 3 documents, 'so' found 30351 times in 20602 documents, '1' found 16060 times in 10198 documents, )


1 . (46298) Công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Constrexim số 1
Ngày đăng: 2015-01-30
Trong cơ chế thị trường, xu thế hội nhập với môi tr¬ường cạnh tranh gay gắt các doanh nghiệp phải đối phó với nhiều thách thức. Để tồn tại và phát triển các doanh nghiệp phải vững mạnh về mọi nguồn lực trong đó nguồn lực con người đóng vai trò quyết định. Một doanh nghiệp có hệ thống quản trị nhân lực chuyên nghiệp, bài bản và phù hợp sẽ tạo nên một đội ngũ lao động làm việc...