Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"thuc trang va giai phap tao viec lam cho nguoi lao dong o huyen my hao tinh hung yen"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.011 ( 'thuc' found 34346 times in 21677 documents, 'trang' found 9185 times in 6925 documents, 'va' found 54081 times in 24903 documents, 'giai' found 12146 times in 9318 documents, 'phap' found 11669 times in 9060 documents, 'tao' found 9776 times in 7616 documents, 'viec' found 18292 times in 12425 documents, 'lam' found 9111 times in 6311 documents, 'cho' found 31997 times in 21499 documents, 'nguoi' found 20544 times in 12001 documents, 'lao' found 5492 times in 2603 documents, 'dong' found 39009 times in 20451 documents, 'o' found 37344 times in 21218 documents, 'huyen' found 1366 times in 899 documents, 'my' found 1976 times in 1453 documents, 'hao' found 640 times in 520 documents, 'tinh' found 15355 times in 9754 documents, 'hung' found 875 times in 725 documents, 'yen' found 396 times in 295 documents, )


1 . (46302) Thực trạng và giải pháp tạo việc làm cho người lao động ở huyện Mỹ Hào – tỉnh Hưng Yên
Ngày đăng: 2015-01-30
Vấn đề việc làm là một vấn đề hết sức quan trọng đối với mỗi một địa phương, mỗi quốc gia. Vấn đề này không những mang tính kinh tế mà còn mang tính xã hội sâu sắc. Vì vậy trong thời gian qua thì vấn đề tạo việc làm cho người lao động luôn được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước. Hiện nay thì số lượng lao động có việc làm không ngừng tăng, số người thất nghệp và thiếu...