Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"thuc trang va giai phap xoa doi giam ngheo o huyen nhu thanh thanh hoa"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.008 ( 'thuc' found 34346 times in 21677 documents, 'trang' found 9185 times in 6925 documents, 'va' found 54081 times in 24903 documents, 'giai' found 12146 times in 9318 documents, 'phap' found 11669 times in 9060 documents, 'xoa' found 342 times in 293 documents, 'doi' found 23789 times in 14357 documents, 'giam' found 2591 times in 1994 documents, 'ngheo' found 547 times in 328 documents, 'o' found 37344 times in 21218 documents, 'huyen' found 1366 times in 899 documents, 'nhu' found 16450 times in 11005 documents, 'thanh' found 16441 times in 9824 documents, 'hoa' found 13468 times in 8967 documents, )


1 . (46315) Thực trạng và giải pháp Xoá đói giảm nghèo ở huyện Như Thanh – Thanh Hoá.
Ngày đăng: 2015-01-30
Đói nghèo là một vấn đề xã hội mang tính toàn cầu. Những năm gần đây, nhờ những chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước, nền kinh tế nước ta đã có những bước chuyển mình rất quan trọng. Đặc biệt là vào năm 2006 nước ta đã chính thức là thành viên thứ 150 của tổ chức thương mại lớn nhất thế giới WTO. Những nhân tố đó đã làm cho nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng nhanh, đại...