Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"hoan thien cong tac tuyen dung tai cong ty cp may son ha"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.006 ( 'hoan' found 5119 times in 3887 documents, 'thien' found 4829 times in 3943 documents, 'tac' found 10166 times in 6987 documents, 'tuyen' found 3339 times in 2545 documents, 'dung' found 37162 times in 22486 documents, 'tai' found 28073 times in 17422 documents, 'cong' found 37083 times in 18893 documents, 'ty' found 17716 times in 10323 documents, 'cp' found 238 times in 174 documents, 'may' found 6094 times in 4145 documents, 'son' found 983 times in 717 documents, 'ha' found 5304 times in 3817 documents, )


1 . (46333) Hoàn thiện công tác tuyển dụng tại Công ty CP May Sơn Hà”
Ngày đăng: 2015-01-30
Con người là trọng tâm của tất cả các hoạt động là con người, mọi hoạt động diễn ra cũng là nhờ con người. Để tồn tại và phát triển không có con đường nào khác là duy trì và phát triển nguồn tài nguyên nhân sự một cách hiệu quả nhất. Nhân sự sẽ quyết định sự tồn tại và phát triển của tổ chức, của xã hội và của quốc gia. Đặc biệt, trong xu thế ngày càng phát triển và hội...