Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"dao tao va phat trien nguon nhan luc tai cong ty cp dau tu va thuong mai tong hop viet nam"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.013 ( 'dao' found 5637 times in 3742 documents, 'tao' found 9776 times in 7616 documents, 'phat' found 17364 times in 9164 documents, 'trien' found 16937 times in 10151 documents, 'nguon' found 4822 times in 3330 documents, 'nhan' found 15198 times in 10082 documents, 'luc' found 8228 times in 5836 documents, 'tai' found 28073 times in 17422 documents, 'cong' found 37083 times in 18893 documents, 'ty' found 17716 times in 10323 documents, 'cp' found 238 times in 174 documents, 'dau' found 19254 times in 12192 documents, 'tu' found 42230 times in 25527 documents, 'va' found 54081 times in 24903 documents, 'thuong' found 15323 times in 10308 documents, 'mai' found 5970 times in 4138 documents, 'tong' found 6037 times in 5127 documents, 'hop' found 14943 times in 10440 documents, 'viet' found 20404 times in 13175 documents, 'nam' found 29116 times in 17685 documents, )


1 . (46339) Đào tạo và phát triển Nguồn nhân lực tại Công ty CP Đầu tư và Thương mại Tổng hợp Việt Nam
Ngày đăng: 2015-01-30
Con người là yếu tố đầu vào quan trọng của quá trình sản xuất, trình độ phát triển của Nguồn nhân lực là lợi thế phát triển của mỗi doanh nghiệp. Trong lĩnh vực nào thì con người cũng đứng ở vị trí trung tâm. Quan tâm đến sự phát triển con người sẽ góp phần đảm bảo cho sự phát triển đất nước bởi vì quá trình phát triển nguồn nhân lực là thước đo đánh giá sự phát triển về...