Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"ke toan chi phi san xuat va tinh gia thanh san pham xay lap tai xi nghiep co khi va xay lap xang dau"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.018 ( 'ke' found 16078 times in 11080 documents, 'toan' found 15780 times in 9446 documents, 'chi' found 17903 times in 11847 documents, 'phi' found 4670 times in 2725 documents, 'xuat' found 17547 times in 9768 documents, 'tinh' found 15355 times in 9754 documents, 'gia' found 18147 times in 11413 documents, 'thanh' found 16441 times in 9824 documents, 'san' found 26447 times in 12626 documents, 'pham' found 12439 times in 7871 documents, 'tai' found 28073 times in 17422 documents, 'xi' found 1066 times in 715 documents, 'nghiep' found 27120 times in 14272 documents, 'co' found 55306 times in 26095 documents, 'khi' found 12768 times in 9469 documents, 'va' found 54081 times in 24903 documents, 'xay' found 7460 times in 5194 documents, 'lap' found 6912 times in 5434 documents, 'xang' found 329 times in 229 documents, 'dau' found 19254 times in 12192 documents, )


1 . (47189) Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Xí nghiệp Cơ khí và Xây lắp xăng dầu
Ngày đăng: 2015-01-30
Xây dựng cơ bản là một trong những ngành sản xuất có vị trí hết sức quan trọng tạo cơ sở vật chất cho nền kinh tế, góp phần không nhỏ trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước ta, ngành xây dựng Việt Nam đã phát triển hết sức nhanh chóng, hàng năm chi phí đầu tư cho xây dựng cơ bản luôn chiếm tỷ trọng lớn...