Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"ke toan ban hang va xac dinh ket qua tai cong ty co phan viet nox"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.011 ( 'ke' found 16078 times in 11080 documents, 'toan' found 15780 times in 9446 documents, 'ban' found 43307 times in 23610 documents, 'hang' found 14929 times in 8407 documents, 'va' found 54081 times in 24903 documents, 'xac' found 2474 times in 1864 documents, 'dinh' found 21601 times in 14341 documents, 'ket' found 6791 times in 5021 documents, 'qua' found 25984 times in 17128 documents, 'tai' found 28073 times in 17422 documents, 'cong' found 37083 times in 18893 documents, 'ty' found 17716 times in 10323 documents, 'co' found 55306 times in 26095 documents, 'phan' found 25667 times in 16580 documents, 'viet' found 20404 times in 13175 documents, 'nox' found 10 times in 9 documents, )


1 . (47234) Kế toán bán hàng và xác định kết quả tại Công ty Cổ phần Việt Nox
Ngày đăng: 2015-01-30
Với bất cứ doanh nghiệp nào không kể đến loại hình doanh nghiệp, hình thức sở hữu, lĩnh vực kinh doanh thì bán hàng là một giai đoạn quan trọng. Đây là giai đoạn cuối cùng của quá trình sản xuất lưu thông hàng hóa, là giai đoạn chuyển hoá vốn của doanh nghiệp từ hình thái hiện vật sang hình thái giá trị, giúp cho doanh nghiệp thu hồi vốn và tiếp tục đầu tư vào quá trình sản xuất kinh doanh...