Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"to chuc va ket cau kinh doanh cua trung tam cong nghe san xuat"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.017 ( 'to' found 29578 times in 15583 documents, 'chuc' found 8742 times in 6102 documents, 'va' found 54081 times in 24903 documents, 'ket' found 6791 times in 5021 documents, 'cau' found 13929 times in 9419 documents, 'kinh' found 36757 times in 16817 documents, 'doanh' found 31358 times in 14003 documents, 'cua' found 78258 times in 36589 documents, 'trung' found 7589 times in 5306 documents, 'tam' found 5932 times in 4295 documents, 'cong' found 37083 times in 18893 documents, 'nghe' found 8040 times in 5800 documents, 'san' found 26447 times in 12626 documents, 'xuat' found 17547 times in 9768 documents, )


1 . (47236) Tổ chức và kết cấu kinh doanh của trung tâm (công nghệ sản xuất)
Ngày đăng: 2015-01-30
Trong sản xuất kinh doanh, hiệu quả là một yếu tố hết sức quan trọng, hiệu quả cao đó là điều mong muốn của tất cả các doanh nghiệp. Nó là phần thù lao cho người lao động được hưởng, nó thúc tinh thần và sự gắn bó của người lao động với doanh nghiệp. Một doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả cao sẽ thu hút được nhiều lao động có tay nghề cao và sẽ tạo ra được nhiều sản phẩm nhiều...