Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"phan tich tinh hinh su dung lao dong cua cong ty tnhh san xuat va dich vu mai lam"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.013 ( 'phan' found 25667 times in 16580 documents, 'tich' found 4934 times in 3903 documents, 'tinh' found 15355 times in 9754 documents, 'hinh' found 7759 times in 5494 documents, 'su' found 33387 times in 19158 documents, 'dung' found 37162 times in 22486 documents, 'lao' found 5492 times in 2603 documents, 'dong' found 39009 times in 20451 documents, 'cua' found 78258 times in 36589 documents, 'cong' found 37083 times in 18893 documents, 'ty' found 17716 times in 10323 documents, 'tnhh' found 1522 times in 1055 documents, 'san' found 26447 times in 12626 documents, 'xuat' found 17547 times in 9768 documents, 'va' found 54081 times in 24903 documents, 'dich' found 7911 times in 5439 documents, 'vu' found 9493 times in 6649 documents, 'mai' found 5970 times in 4138 documents, 'lam' found 9111 times in 6311 documents, )


1 . (47312) Phân tích tình hình sử dụng lao động của công ty TNHH sản xuất và dịch vụ Mai Lâm
Ngày đăng: 2015-01-30
Lao động là một trong các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất và có ý nghĩa quyết định trong mọi hoạt động của doanh nghiệp với việc sáng tạo và sử dụng các yếu tố khác của quá trình sản xuất. Lao động có vai trò quyết định đối với việc nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, tăng khả năng cạnh tranh và thực hiện các mục tiêu của doanh nghiệp. Sử dụng có hiệu quả lực lượng...