Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"giai phap nham han che rui ro trong thanh toan quoc te theo phuong thuc tin dung chung tu"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.013 ( 'giai' found 12146 times in 9318 documents, 'phap' found 11669 times in 9060 documents, 'nham' found 5934 times in 4990 documents, 'han' found 4470 times in 3424 documents, 'che' found 8268 times in 5783 documents, 'rui' found 1744 times in 1055 documents, 'ro' found 3305 times in 2486 documents, 'trong' found 59234 times in 29155 documents, 'thanh' found 16441 times in 9824 documents, 'toan' found 15780 times in 9446 documents, 'quoc' found 9188 times in 5662 documents, 'te' found 25864 times in 11757 documents, 'theo' found 10759 times in 8388 documents, 'phuong' found 9047 times in 6323 documents, 'thuc' found 34346 times in 21677 documents, 'tin' found 8518 times in 5347 documents, 'dung' found 37162 times in 22486 documents, 'chung' found 14801 times in 9489 documents, 'tu' found 42230 times in 25527 documents, )


1 . (47323) Giải pháp nhằm hạn chể rủi ro trong thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ.
Ngày đăng: 2015-01-30
Hoạt động ngoại thương với những đặc thù riêng luôn tiềm ẩn những rủi ro có thể dẫn đến những thiệt hại to lớn về vật chất cho bên mua hoặc bên bán, thậm chí là thiệt hại cho tất cả các bên có tham gia vào hợp đồng ngoại thương đó. Theo báo cáo của Tổng cục thống kê Việt Nam, tổng giá trị xuất khẩu của Việt Nam năm 2007 đạt 48 tỷ USD tăng 20,5% so với năm 2006 và nhập khẩu đạt...