Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"cong tac xu ly tai san bao dam tien vay cua nhtm"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.003 ( 'cong' found 37083 times in 18893 documents, 'tac' found 10166 times in 6987 documents, 'xu' found 4537 times in 3462 documents, 'ly' found 15259 times in 10246 documents, 'tai' found 28073 times in 17422 documents, 'san' found 26447 times in 12626 documents, 'bao' found 16287 times in 11681 documents, 'dam' found 3312 times in 2715 documents, 'tien' found 13490 times in 8791 documents, 'vay' found 4778 times in 3410 documents, 'cua' found 78258 times in 36589 documents, 'nhtm' found 341 times in 178 documents, )


1 . (47354) Công tác xử lý tài sản bảo đảm tiền vay của NHTM
Ngày đăng: 2015-01-30
Hoạt động cho vay luôn là một trong những hoạt động cơ bản có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của mỗi ngân hang. Đối với hầu hết các ngân hàng ,khoản mục cho vay chiếm quá nửa giá trị tổng tài sản và tạo ra từ ½ đến 2/3 nguồn thu của ngân hang. Đồng thời ,rủi ro trong hoạt động ngân hang có xu hướng tập trung vào danh mục các khoản cho vay.Tình trạng...