Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"phat trien hoat dong cho vay doi voi doanh nghiep vua va nho tai chi nhanh ngan hang dau tu va phat trien ha thanh"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.019 ( 'hoat' found 12516 times in 8176 documents, 'dong' found 39009 times in 20451 documents, 'cho' found 31997 times in 21499 documents, 'vay' found 4778 times in 3410 documents, 'doi' found 23789 times in 14357 documents, 'voi' found 29103 times in 17739 documents, 'doanh' found 31358 times in 14003 documents, 'nghiep' found 27120 times in 14272 documents, 'vua' found 2379 times in 1609 documents, 'nho' found 4254 times in 3425 documents, 'tai' found 28073 times in 17422 documents, 'chi' found 17903 times in 11847 documents, 'nhanh' found 3341 times in 2642 documents, 'ngan' found 7286 times in 4276 documents, 'hang' found 14929 times in 8407 documents, 'dau' found 19254 times in 12192 documents, 'tu' found 42230 times in 25527 documents, 'va' found 54081 times in 24903 documents, 'phat' found 17364 times in 9164 documents, 'trien' found 16937 times in 10151 documents, 'ha' found 5304 times in 3817 documents, 'thanh' found 16441 times in 9824 documents, )


1 . (47356) Phát triển hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi nhánh ngân hàng Đầu tư và Phát Triển Hà Thành
Ngày đăng: 2015-01-30
Trong hoàn cảnh thực tế hiện này, Việt Nam là một nước đang phát triển do đó các chủ thể tham gia vào hoạt động kinh doanh trong nền kinh tế chủ yếu là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Do những lợi thế nhờ quy mô đem lại nên trong nền kinh tế doanh nghiệp lớn thường đóng vai trò chủ đạo . Tuy nhiên, để cho nền kinh tế phát triển một cách cân đố , toàn diện và bên vững thì cần phải có các...