Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"mot so kien nghi nang cao hieu qua su dung nguon nhan luc tai cong ty tnhh quang hung"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.015 ( 'mot' found 45246 times in 23490 documents, 'so' found 30351 times in 20602 documents, 'kien' found 11634 times in 8949 documents, 'nghi' found 8292 times in 5896 documents, 'nang' found 15418 times in 10699 documents, 'cao' found 21132 times in 13436 documents, 'hieu' found 19415 times in 13960 documents, 'qua' found 25984 times in 17128 documents, 'su' found 33387 times in 19158 documents, 'dung' found 37162 times in 22486 documents, 'nguon' found 4822 times in 3330 documents, 'nhan' found 15198 times in 10082 documents, 'luc' found 8228 times in 5836 documents, 'tai' found 28073 times in 17422 documents, 'cong' found 37083 times in 18893 documents, 'ty' found 17716 times in 10323 documents, 'tnhh' found 1522 times in 1055 documents, 'quang' found 3490 times in 2183 documents, 'hung' found 875 times in 725 documents, )


1 . (47426) Một số kiến nghị nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Quang Hưng
Ngày đăng: 2015-01-30
Để có thể đứng vững trong xu thế cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ, các doanh nghiệp càng phải quan tâm hơn nữa đến nguồn lực vốn có của mình trong đó đặc biệt chú trọng đến chiến lược phát triển con người, bởi vì con người là chủ thể sáng tạo ra của cải vật chất, là vốn quý nhất và quyết định mọi nguồn lực khác. Trong thời đại khoa học kỹ thuật phát triển như vũ bão,...