Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"quy che tra luong tai cong ty cp san xuat va thuong mai viet phat "' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.009 ( 'quy' found 8428 times in 6215 documents, 'che' found 8268 times in 5783 documents, 'tra' found 5997 times in 4349 documents, 'luong' found 12182 times in 7476 documents, 'tai' found 28073 times in 17422 documents, 'cong' found 37083 times in 18893 documents, 'ty' found 17716 times in 10323 documents, 'cp' found 238 times in 174 documents, 'san' found 26447 times in 12626 documents, 'xuat' found 17547 times in 9768 documents, 'va' found 54081 times in 24903 documents, 'thuong' found 15323 times in 10308 documents, 'mai' found 5970 times in 4138 documents, 'viet' found 20404 times in 13175 documents, 'phat' found 17364 times in 9164 documents, )


1 . (47428) Quy chế trả lương tại Công ty CP Sản xuất và thương mại Việt Phát
Ngày đăng: 2015-01-30
Hiện nay phần lớn các Doanh nghiệp nước ta đều quan tâm tới các vấn đề sau: làm thế nào để thu hút, có được lực lượng lao động với năng suất, chất lượng, hiệu quả cao. Nhưng trong quản lý Nhà nước về lao động tiền lương còn thiếu những văn bản hướng dẫn cụ thể cách xây dựng hệ thống thang bảng lương, các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chế trả lương cũng như chưa có tài liệu nào...