Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"20 cau hoi on tap mon duong loi cach mang cua dang cong san viet nam"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.010 ( '20' found 1527 times in 1023 documents, 'cau' found 13929 times in 9419 documents, 'hoi' found 18697 times in 11671 documents, 'on' found 5289 times in 4021 documents, 'tap' found 15922 times in 11736 documents, 'mon' found 4103 times in 3733 documents, 'duong' found 6670 times in 4885 documents, 'loi' found 8561 times in 6164 documents, 'cach' found 5520 times in 4235 documents, 'mang' found 6872 times in 4925 documents, 'cua' found 78258 times in 36589 documents, 'dang' found 18613 times in 13105 documents, 'cong' found 37083 times in 18893 documents, 'san' found 26447 times in 12626 documents, 'viet' found 20404 times in 13175 documents, 'nam' found 29116 times in 17685 documents, )


1 . (47564) 20 câu hỏi ôn tập môn đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
Ngày đăng: 2015-01-30
Câu 1: hoàn cảnh lịch sử dẫn đế sự ra đời Đảng cộng sản Việt Nam. a. Sự chuyển biến của chủ nghĩa tư bản và hậu quả của nó Từ cuối thế kỷ thứ XIX, chủ nghĩa tư bản đã chuyển từ tự do cạnh tranh sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. Các nước tư bản đế quốc, bên trong thì tăng cường bóc lột nhân dân lao động, bên ngoài thì xâm lược và áp bức nhân dân các dân tộc thuộc địa....