Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"chien luoc san pham cua ca phe trung nguyen"' ; Tìm thấy: 2 kết quả; Thời gian tìm: 0.009 ( 'chien' found 5054 times in 3684 documents, 'luoc' found 3903 times in 2890 documents, 'san' found 26447 times in 12626 documents, 'pham' found 12439 times in 7871 documents, 'cua' found 78258 times in 36589 documents, 'ca' found 9979 times in 7230 documents, 'phe' found 583 times in 438 documents, 'trung' found 7589 times in 5306 documents, 'nguyen' found 5506 times in 3790 documents, )


1 . (37458) Chiến lược sản phẩm của Cà phê Trung Nguyên
Ngày đăng: 2015-01-30
Theo quan niệm của Marketing, sản phẩm là tất cả những cái, những yếu tố có thể thoả mãn nhu cầu hay ước muốn được đưa ra chào bán trên thị trường với mục đích thu hút sự chú ý mua sắm, sử dụng hay tiêu dùng. Sản phẩm bao hàm cả những vật thể hữu hình và vô hình (các dịch vụ), bao hàm cả những yếu tố vật chất và phi vật chất. Ngay cả những hàng hoá hữu hình thì cũng bao hàm cả...

2 . (14566) Chiến lược sản phẩm của Cà phê Trung Nguyên
Ngày đăng: 2014-12-09
Theo quan niệm của Marketing, sản phẩm là tất cả những cái, những yếu tố có thể thoả mãn nhu cầu hay ước muốn được đưa ra chào bán trên thị trường với mục đích thu hút sự chú ý mua sắm, sử dụng hay tiêu dùng. ...