Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"ke toan tien luong va cac khoan trich theo luong tai cong ty co phan tu dong hoa adi"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.013 ( 'ke' found 16078 times in 11080 documents, 'toan' found 15780 times in 9446 documents, 'tien' found 13490 times in 8791 documents, 'va' found 54081 times in 24903 documents, 'cac' found 33330 times in 14464 documents, 'khoan' found 3280 times in 2196 documents, 'trich' found 612 times in 421 documents, 'theo' found 10759 times in 8388 documents, 'luong' found 12182 times in 7476 documents, 'tai' found 28073 times in 17422 documents, 'cong' found 37083 times in 18893 documents, 'ty' found 17716 times in 10323 documents, 'co' found 55306 times in 26095 documents, 'phan' found 25667 times in 16580 documents, 'tu' found 42230 times in 25527 documents, 'dong' found 39009 times in 20451 documents, 'hoa' found 13468 times in 8967 documents, 'adi' found 5 times in 2 documents, )


1 . (48081) Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần tự động hoá ADI
Ngày đăng: 2015-01-30
Mỗi doanh nghiệp là một tế bào quan trọng của nền kinh tế quốc dân .Đó là nơi trực tiếp tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh , cung cấp các lao vụ, dịch vụ nhăm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trong xã hội . Nhân tố quan trọng nhất trong sự tồn tại và sự phát triển trong doanh nghiệp . Đó chính là nhân tố con người . Một trong những biện pháp nhằm phát huy nhân tố này...