Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"ke toan ban hang va xac dinh ket qua hoat dong kinh doanh o cong ty co phan xuat nhap khau ha anh"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.017 ( 'ke' found 16078 times in 11080 documents, 'toan' found 15780 times in 9446 documents, 'ban' found 43307 times in 23610 documents, 'hang' found 14929 times in 8407 documents, 'va' found 54081 times in 24903 documents, 'xac' found 2474 times in 1864 documents, 'dinh' found 21601 times in 14341 documents, 'ket' found 6791 times in 5021 documents, 'qua' found 25984 times in 17128 documents, 'hoat' found 12516 times in 8176 documents, 'dong' found 39009 times in 20451 documents, 'kinh' found 36757 times in 16817 documents, 'doanh' found 31358 times in 14003 documents, 'o' found 37344 times in 21218 documents, 'cong' found 37083 times in 18893 documents, 'ty' found 17716 times in 10323 documents, 'co' found 55306 times in 26095 documents, 'phan' found 25667 times in 16580 documents, 'xuat' found 17547 times in 9768 documents, 'nhap' found 6005 times in 3994 documents, 'khau' found 5053 times in 3104 documents, 'ha' found 5304 times in 3817 documents, 'anh' found 16645 times in 9801 documents, )


1 . (48091) Kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh ở Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Hà Anh
Ngày đăng: 2015-01-30
Trong điều kiện nền kinh tế thị trường hiện nay, với sự cạnh tranh của các doanh nghiệp, các tổ chức, các công ty,... chuyên kinh doanh sản xuất các loại mặt hàng tương tự nhau diễn ra hết sức gay gắt. Vì vậy thị trường là vấn đề sống còn của các doanh nghiệp, mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đều phải gắn liền với thị trường cho nên bản thân các doanh nghiệp phải...