Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"ke toan hach toan thanh pham tieu thu va xac dinh ket qua kinh doanh"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.020 ( 'ke' found 16078 times in 11080 documents, 'hach' found 1887 times in 1235 documents, 'toan' found 15780 times in 9446 documents, 'thanh' found 16441 times in 9824 documents, 'pham' found 12439 times in 7871 documents, 'tieu' found 7799 times in 5175 documents, 'thu' found 20100 times in 13070 documents, 'va' found 54081 times in 24903 documents, 'xac' found 2474 times in 1864 documents, 'dinh' found 21601 times in 14341 documents, 'ket' found 6791 times in 5021 documents, 'qua' found 25984 times in 17128 documents, 'kinh' found 36757 times in 16817 documents, 'doanh' found 31358 times in 14003 documents, )


1 . (48092) Kế toán hạch toán thành phẩm tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh
Ngày đăng: 2015-01-30
Qua hơn 10 năm đổi mới, nền kinh tế nước ta có những biến chuyển to lớn. Cùng đi lên với đất nước sự quản lý kinh tế nói chung và ngành hạch toán kế toán tài chính nói riêng đã ngày càng hoàn thiện hơn để bắt nhịp với nền kinh tế nhiều thành phần. Có được kết quả như vậy là nhờ sự quan tâm và chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, các cấp các ngành có liên quan trong công tác đào tạo...