Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"hoan thien cong tac hach toan ke toan tien luong va cac khoan trich theo luong tai cong ty co phan dau tu xay lap va kinh doanh thiet bi ha noi"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.021 ( 'hoan' found 5119 times in 3887 documents, 'thien' found 4829 times in 3943 documents, 'tac' found 10166 times in 6987 documents, 'hach' found 1887 times in 1235 documents, 'ke' found 16078 times in 11080 documents, 'toan' found 15780 times in 9446 documents, 'tien' found 13490 times in 8791 documents, 'cac' found 33330 times in 14464 documents, 'khoan' found 3280 times in 2196 documents, 'trich' found 612 times in 421 documents, 'theo' found 10759 times in 8388 documents, 'luong' found 12182 times in 7476 documents, 'tai' found 28073 times in 17422 documents, 'cong' found 37083 times in 18893 documents, 'ty' found 17716 times in 10323 documents, 'co' found 55306 times in 26095 documents, 'phan' found 25667 times in 16580 documents, 'dau' found 19254 times in 12192 documents, 'tu' found 42230 times in 25527 documents, 'xay' found 7460 times in 5194 documents, 'lap' found 6912 times in 5434 documents, 'va' found 54081 times in 24903 documents, 'kinh' found 36757 times in 16817 documents, 'doanh' found 31358 times in 14003 documents, 'thiet' found 8398 times in 6299 documents, 'bi' found 9192 times in 6691 documents, 'ha' found 5304 times in 3817 documents, 'noi' found 15566 times in 10807 documents, )


1 . (48125) Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Lắp và Kinh Doanh Thiết Bị Hà Nội
Ngày đăng: 2015-01-30
Trong nền kinh tế thị trường khi sức lao động được coi là hàng hoá thì việc xác định đúng giá trị của nó có ý nghĩa vô cùng quan trọng không chỉ với người lao động, người sử dụng lao động mà còn với cả xã hội. Để qua trình sản xuất diễn ra liên tục, người lao động phải tái sản xuất sức lao động của mình. Tiền lương mà doanh nghiệp trả cho người lao động được dùng để bù...