Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"ke toan tap hop chi phi san xuat va tinh gia thanh san pham tai cong ty co phan may nong nghiep"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.016 ( 'ke' found 16078 times in 11080 documents, 'toan' found 15780 times in 9446 documents, 'tap' found 15922 times in 11736 documents, 'hop' found 14943 times in 10440 documents, 'chi' found 17903 times in 11847 documents, 'phi' found 4670 times in 2725 documents, 'xuat' found 17547 times in 9768 documents, 'va' found 54081 times in 24903 documents, 'tinh' found 15355 times in 9754 documents, 'gia' found 18147 times in 11413 documents, 'thanh' found 16441 times in 9824 documents, 'san' found 26447 times in 12626 documents, 'pham' found 12439 times in 7871 documents, 'tai' found 28073 times in 17422 documents, 'cong' found 37083 times in 18893 documents, 'ty' found 17716 times in 10323 documents, 'co' found 55306 times in 26095 documents, 'phan' found 25667 times in 16580 documents, 'may' found 6094 times in 4145 documents, 'nong' found 3216 times in 1736 documents, 'nghiep' found 27120 times in 14272 documents, )


1 . (48134) Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần May Nông nghiệp
Ngày đăng: 2015-01-30
Nghị quyết đại hội VI của Đảng và Nhà nước đã đưa đất nước ta chuyển đổi từ nền kinh tế tập chung (quan liêu ,bao cấp) sang nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa có sự quản lý của Nhà nước. Do đó, trong những năm qua nền kinh tế nước ta đã có những bước đột phá, phát triển mạnh mẽ trong sự nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước với xu hướng hội nhập cùng...