Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"hoan thien cong tac ke toan nguyen vat lieu o cong ty tnhh kim khi ha noi "' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.010 ( 'hoan' found 5119 times in 3887 documents, 'thien' found 4829 times in 3943 documents, 'tac' found 10166 times in 6987 documents, 'ke' found 16078 times in 11080 documents, 'toan' found 15780 times in 9446 documents, 'nguyen' found 5506 times in 3790 documents, 'vat' found 6771 times in 4295 documents, 'lieu' found 13500 times in 10752 documents, 'o' found 37344 times in 21218 documents, 'cong' found 37083 times in 18893 documents, 'ty' found 17716 times in 10323 documents, 'tnhh' found 1522 times in 1055 documents, 'kim' found 1573 times in 1155 documents, 'khi' found 12768 times in 9469 documents, 'ha' found 5304 times in 3817 documents, 'noi' found 15566 times in 10807 documents, )


1 . (48160) Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu ở công ty TNHH Kim Khí Hà Nội
Ngày đăng: 2015-01-30
Sau 20 năm thực hiện nền kinh tế thị trường với biết bao nhiêu những thăng trầm của lịch sử. Kinh tế đất nước đã có nhiều chuyển biến và đạt được những thành tựu đáng kể. Từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp chuyển đổi thành nền kinh tế có quan hệ sản xuất được điều chỉnh với tính chất, trình độ và yêu cầu của nền sản xuất. Cơ chế kinh tế mở cửa đã tạo...