Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"hoan thien hach toan chi phi san xuat va tinh gia thanh san pham tai cong ty xi mang hai phong"' ; Tìm thấy: 4 kết quả; Thời gian tìm: 0.012 ( 'hoan' found 5119 times in 3887 documents, 'thien' found 4829 times in 3943 documents, 'hach' found 1887 times in 1235 documents, 'toan' found 15780 times in 9446 documents, 'chi' found 17903 times in 11847 documents, 'phi' found 4670 times in 2725 documents, 'xuat' found 17547 times in 9768 documents, 'va' found 54081 times in 24903 documents, 'tinh' found 15355 times in 9754 documents, 'gia' found 18147 times in 11413 documents, 'thanh' found 16441 times in 9824 documents, 'san' found 26447 times in 12626 documents, 'pham' found 12439 times in 7871 documents, 'tai' found 28073 times in 17422 documents, 'cong' found 37083 times in 18893 documents, 'ty' found 17716 times in 10323 documents, 'xi' found 1066 times in 715 documents, 'mang' found 6872 times in 4925 documents, 'hai' found 6084 times in 4264 documents, 'phong' found 5429 times in 4139 documents, )


1 . (62285) Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xi măng Hải Phòng
Ngày đăng: 2015-01-30
PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH...

2 . (61212) Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty xi măng Hải Phòng
Ngày đăng: 2015-01-30
Phần I : Cơ sở lý luận của hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất. 2...

3 . (56862) Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xi măng Hải Phòng
Ngày đăng: 2015-01-30
Trong công tác quản lý kinh tế của các doanh nghiệp thì chi phí cho sản xuất và tính gía thành sản phẩm là những công tác quan trọng luôn được các doanh nghiệp quan tâm vì chúng gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đặc biệt trong nền kinh tế thị trường các doanh nghiệp đứng trước sự cạnh tranh gay gắt với nhau, không chỉ các doanh nghiệp tăng cường đổi mới công nghệ,...

4 . (48161) Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty xi măng Hải Phòng
Ngày đăng: 2015-01-30
Trong công tác quản lý kinh tế của các doanh nghiệp thì công tác chi phí sản xuất và tính gía thành sản phẩm luôn được các doanh nghiệp quan tâm vì chúng gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đặc biệt trong nền kinh tế thị trường các doanh nghiệp đứng trước sự cạnh tranh gay gắt với nhau, không chỉ các doanh nghiệp tăng cường đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất lao...