Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"ke toan nguyen vat lieu tai cong ty co phan xay dung giao thong 18"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.010 ( 'ke' found 16078 times in 11080 documents, 'toan' found 15780 times in 9446 documents, 'nguyen' found 5506 times in 3790 documents, 'vat' found 6771 times in 4295 documents, 'lieu' found 13500 times in 10752 documents, 'tai' found 28073 times in 17422 documents, 'cong' found 37083 times in 18893 documents, 'ty' found 17716 times in 10323 documents, 'co' found 55306 times in 26095 documents, 'phan' found 25667 times in 16580 documents, 'xay' found 7460 times in 5194 documents, 'dung' found 37162 times in 22486 documents, 'giao' found 9856 times in 7383 documents, 'thong' found 15314 times in 10397 documents, '18' found 649 times in 552 documents, )


1 . (48181) Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần xây dựng giao thông 18
Ngày đăng: 2015-01-30
Hiện nay, cùng với sự đổi mới của cơ chế quản lý của Nhà nước từ cơ chế hoá tập trung sang cơ chế thị trường, nền kinh tế Việt Nam có những bước chuyển biến khá vững chắc, quan hệ sản xuất được điều chỉnh phù hợp với tính chất trình độ và yêu cầu của lượng sản xuất cơ chế thị trường tạo ra cho các Doanh nghiệp nhiều cơ hội mới nhưng cũng tạo ra không ít những khó khăn,...