Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"ke toan tien luong va cac khoan trich theo luong tai cong ty vat tu tong hop hung yen "' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.011 ( 'ke' found 16078 times in 11080 documents, 'toan' found 15780 times in 9446 documents, 'tien' found 13490 times in 8791 documents, 'va' found 54081 times in 24903 documents, 'cac' found 33330 times in 14464 documents, 'khoan' found 3280 times in 2196 documents, 'trich' found 612 times in 421 documents, 'theo' found 10759 times in 8388 documents, 'luong' found 12182 times in 7476 documents, 'tai' found 28073 times in 17422 documents, 'cong' found 37083 times in 18893 documents, 'ty' found 17716 times in 10323 documents, 'vat' found 6771 times in 4295 documents, 'tu' found 42230 times in 25527 documents, 'tong' found 6037 times in 5127 documents, 'hop' found 14943 times in 10440 documents, 'hung' found 875 times in 725 documents, 'yen' found 396 times in 295 documents, )


1 . (48209) Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty vật tư tổng hợp Hưng Yên
Ngày đăng: 2015-01-30
Nước ta từ nền kinh tế tập trung, quan liêu bao cấp nay chuyển thành nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần và được hoạt động dưới sự điều tiết của Nhà nước. Trong đó vấn đề tiền lương phải được thực hiện theo đúng chế độ, chính sách của Nhà nước và kèm theo các khoản trích theo lương. Lương bổng là một trong những động lực kích thích con người làm việc hăng hái. Tiền...