Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"to chuc cong tac ke toan nguyen vat lieu o cong ty che bien luong thuc va thuc an gia suc"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.015 ( 'to' found 29578 times in 15583 documents, 'chuc' found 8742 times in 6102 documents, 'tac' found 10166 times in 6987 documents, 'ke' found 16078 times in 11080 documents, 'toan' found 15780 times in 9446 documents, 'nguyen' found 5506 times in 3790 documents, 'vat' found 6771 times in 4295 documents, 'lieu' found 13500 times in 10752 documents, 'o' found 37344 times in 21218 documents, 'cong' found 37083 times in 18893 documents, 'ty' found 17716 times in 10323 documents, 'che' found 8268 times in 5783 documents, 'bien' found 8813 times in 6656 documents, 'luong' found 12182 times in 7476 documents, 'va' found 54081 times in 24903 documents, 'thuc' found 34346 times in 21677 documents, 'an' found 11519 times in 8403 documents, 'gia' found 18147 times in 11413 documents, 'suc' found 3437 times in 2789 documents, )


1 . (48210) Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu ở Công Ty Chế Biến Lương Thực và Thức Ăn Gia Súc
Ngày đăng: 2015-01-30
Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thế giới và nền kinh tế khu vực trong những năm gần đây nền kinh tế Việt Nam cũng có nhiều sự thay đổi rõ nét. Ở nước ta hiện nay, trong nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của nhà nước các Doanh nghiệp phải thực hiện chế độ hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa; từ khi xoá bỏ nền kinh tế bao cấp chuyển sang nền kinh tế thị trường, các...