Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"ke toan ban hang va xac dinh ket qua kinh doanh o cong ty tnhh tm hung tien "' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.012 ( 'ke' found 16078 times in 11080 documents, 'toan' found 15780 times in 9446 documents, 'ban' found 43307 times in 23610 documents, 'hang' found 14929 times in 8407 documents, 'va' found 54081 times in 24903 documents, 'xac' found 2474 times in 1864 documents, 'dinh' found 21601 times in 14341 documents, 'ket' found 6791 times in 5021 documents, 'qua' found 25984 times in 17128 documents, 'kinh' found 36757 times in 16817 documents, 'doanh' found 31358 times in 14003 documents, 'o' found 37344 times in 21218 documents, 'cong' found 37083 times in 18893 documents, 'ty' found 17716 times in 10323 documents, 'tnhh' found 1522 times in 1055 documents, 'tm' found 133 times in 87 documents, 'hung' found 875 times in 725 documents, 'tien' found 13490 times in 8791 documents, )


1 . (48220) Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở Công ty TNHH TM Hùng Tiến
Ngày đăng: 2015-01-30
Trong một nền kinh tế, doanh nghiệp thương mại giữ vai trò phân phối lưu thông hàng hoá, thúc đẩy quá trình tái sản xuất xã hội. Hoạt động của doanh nghiệp thương mại diễn ra theo chu kì T-H-T' hay nói cách khác nó bao gồm hai giai đoạn mua và bán hàng hoá. Như vậy, trong hoạt động kinh doanh thương mại, bán hàng là nghiệp vụ kinh doanh cơ bản, nó giữ vai trò chi phối các nghiệp vụ khác. các chu kì...