Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"tong hop ve cong tac ke toan tai cong ty co phan th tan dan"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.013 ( 'tong' found 6037 times in 5127 documents, 'hop' found 14943 times in 10440 documents, 've' found 31890 times in 22396 documents, 'tac' found 10166 times in 6987 documents, 'ke' found 16078 times in 11080 documents, 'toan' found 15780 times in 9446 documents, 'tai' found 28073 times in 17422 documents, 'cong' found 37083 times in 18893 documents, 'ty' found 17716 times in 10323 documents, 'co' found 55306 times in 26095 documents, 'phan' found 25667 times in 16580 documents, 'th' found 26730 times in 14016 documents, 'tan' found 2486 times in 1983 documents, 'dan' found 12929 times in 9399 documents, )


1 . (48244) Tổng hợp về công tác kế toán tại Công ty cổ phần TH Tân Dân
Ngày đăng: 2015-01-30
Ngày nay, kế toán không chỉ đơn thuần là công việc ghi chép về vốn và quá trình tuần hoàn của vốn trong các đơn vị mà nó còn là bộ phận chủ yếu của hệ thống thông tin kinh tế , là công cụ thiết yếu để quản lý nền kinh tế . Cùng với quá trình phát triển và đổi mới sâu sắc theo cơ chế thị trường, hệ thống kế toán nước ta đã không ngừng được hoàn thiện và phát triển...