Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"thuc trang va giai phap ve dau tu va su dung von cho co so ha tang nong nghiep nong thon thai binh"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.018 ( 'thuc' found 34346 times in 21677 documents, 'trang' found 9185 times in 6925 documents, 'giai' found 12146 times in 9318 documents, 'phap' found 11669 times in 9060 documents, 've' found 31890 times in 22396 documents, 'dau' found 19254 times in 12192 documents, 'tu' found 42230 times in 25527 documents, 'va' found 54081 times in 24903 documents, 'su' found 33387 times in 19158 documents, 'dung' found 37162 times in 22486 documents, 'von' found 6161 times in 3398 documents, 'cho' found 31997 times in 21499 documents, 'co' found 55306 times in 26095 documents, 'so' found 30351 times in 20602 documents, 'ha' found 5304 times in 3817 documents, 'tang' found 7244 times in 4965 documents, 'nghiep' found 27120 times in 14272 documents, 'nong' found 3216 times in 1736 documents, 'thon' found 891 times in 645 documents, 'thai' found 3074 times in 1997 documents, 'binh' found 1657 times in 1343 documents, )


1 . (48270) Thực trạng và giải pháp về đầu tư và sử dụng vốn cho cơ sở hạ tầng nông nghiệp nông thôn Thái Bình
Ngày đăng: 2015-01-30
Nông nghiệp là ngành sản xuất hiện chiếm trên 23% GDP trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân Việt Nam. Đối với nhiều địa phương giá trị gia tăng của ngành nông nghiệp tạo ra chiếm trên 50% GDP tính theo lãnh thổ. Lực lượng lao động trong nông nghiệp ở nước ta chiếm trên 2/3 trong tổn số. Những con số đã nêu phần nào nói lên vai trò của ngành nông nghiệp. Vì vậy nông nghiệp nông thôn dược Đảng...