Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"phan tich tinh hinh tai chinh tren co so bang can doi ke toan voi viec tang cuong quan tri doanh nghiep tai cong ty co khi ha noi"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.020 ( 'phan' found 25667 times in 16580 documents, 'tich' found 4934 times in 3903 documents, 'tinh' found 15355 times in 9754 documents, 'hinh' found 7759 times in 5494 documents, 'chinh' found 13016 times in 8378 documents, 'tren' found 7615 times in 5376 documents, 'so' found 30351 times in 20602 documents, 'bang' found 7831 times in 5985 documents, 'can' found 12939 times in 9422 documents, 'doi' found 23789 times in 14357 documents, 'ke' found 16078 times in 11080 documents, 'toan' found 15780 times in 9446 documents, 'voi' found 29103 times in 17739 documents, 'viec' found 18292 times in 12425 documents, 'tang' found 7244 times in 4965 documents, 'cuong' found 2124 times in 1892 documents, 'quan' found 35059 times in 19197 documents, 'tri' found 10862 times in 7361 documents, 'doanh' found 31358 times in 14003 documents, 'nghiep' found 27120 times in 14272 documents, 'tai' found 28073 times in 17422 documents, 'cong' found 37083 times in 18893 documents, 'ty' found 17716 times in 10323 documents, 'co' found 55306 times in 26095 documents, 'khi' found 12768 times in 9469 documents, 'ha' found 5304 times in 3817 documents, 'noi' found 15566 times in 10807 documents, )


1 . (48288) Phân tích tình hình tài chính trên cơ sở bảng cân đối kế toán với việc tăng cường quản trị doanh nghiệp tại Công ty cơ khí Hà Nội
Ngày đăng: 2015-01-30
Phân tích Báo cáo tài chính thông qua các công cụ và kĩ thuật phân tích giúp các nhà phân tích kiểm tra Báo cáo tài chính, qua đó có thể đánh giá được những thành tích và tình hình tài chính của doanh nghiệp cũng như dự tính được những rủi ro và tiềm năng trong tương lai. Phân tích Báo cáo tài chính có thể mang lại những thông tin có giá trị về xu thế và mối quan hệ, khả năng sinh lợi của doanh...