Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"giai phap nang cao hieu qua huy dong von va hoan thien ke toan huy dong von tai chi nhanh ngan hang cong thuong song nhue"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.016 ( 'giai' found 12146 times in 9318 documents, 'phap' found 11669 times in 9060 documents, 'nang' found 15418 times in 10699 documents, 'cao' found 21132 times in 13436 documents, 'hieu' found 19415 times in 13960 documents, 'qua' found 25984 times in 17128 documents, 'va' found 54081 times in 24903 documents, 'hoan' found 5119 times in 3887 documents, 'thien' found 4829 times in 3943 documents, 'ke' found 16078 times in 11080 documents, 'toan' found 15780 times in 9446 documents, 'huy' found 2148 times in 1659 documents, 'dong' found 39009 times in 20451 documents, 'von' found 6161 times in 3398 documents, 'tai' found 28073 times in 17422 documents, 'chi' found 17903 times in 11847 documents, 'nhanh' found 3341 times in 2642 documents, 'ngan' found 7286 times in 4276 documents, 'hang' found 14929 times in 8407 documents, 'cong' found 37083 times in 18893 documents, 'thuong' found 15323 times in 10308 documents, 'song' found 6482 times in 4704 documents, 'nhue' found 25 times in 16 documents, )


1 . (48320) Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn và hoàn thiện kế toán huy động vốn tại chi nhánh Ngân hàng Công thương Sông Nhuệ
Ngày đăng: 2015-01-30
Với bất kỳ một doanh nghiệp nào, vốn là một trong những yếu tố đầu vào cơ bản của quá trình hoạt động kinh doanh. Đối với Ngân hàng thương mại (NHTM) - tổ chức kinh doanh ngoại tệ - mà hoạt động chủ yếu và thường xuyên là nhận tiền gửi của khách hàng, cho vay từ số tiền huy động được và làm các dịch vụ ngân hàng thì vai trò của nguồn vốn càng trở nên quan trọng. Quy mô, cơ cấu,...