Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"giai phap nang cao chat luong tin dung doi voi doanh nghiep ngoai quoc doanh tai so giao dich ngan hang dau tu va phat trien viet nam"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.035 ( 'giai' found 12146 times in 9318 documents, 'phap' found 11669 times in 9060 documents, 'nang' found 15418 times in 10699 documents, 'cao' found 21132 times in 13436 documents, 'chat' found 10002 times in 6793 documents, 'luong' found 12182 times in 7476 documents, 'tin' found 8518 times in 5347 documents, 'dung' found 37162 times in 22486 documents, 'doi' found 23789 times in 14357 documents, 'voi' found 29103 times in 17739 documents, 'nghiep' found 27120 times in 14272 documents, 'ngoai' found 4566 times in 3441 documents, 'quoc' found 9188 times in 5662 documents, 'doanh' found 31358 times in 14003 documents, 'tai' found 28073 times in 17422 documents, 'so' found 30351 times in 20602 documents, 'giao' found 9856 times in 7383 documents, 'dich' found 7911 times in 5439 documents, 'ngan' found 7286 times in 4276 documents, 'hang' found 14929 times in 8407 documents, 'dau' found 19254 times in 12192 documents, 'tu' found 42230 times in 25527 documents, 'va' found 54081 times in 24903 documents, 'phat' found 17364 times in 9164 documents, 'trien' found 16937 times in 10151 documents, 'viet' found 20404 times in 13175 documents, 'nam' found 29116 times in 17685 documents, )


1 . (48324) Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Sở giao dịch – Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam
Ngày đăng: 2015-01-30
Bắt đầu từ Đại hội Đảng năm 1986, Việt Nam đã tiến hành quá trình đổi mới nền kinh tế, xoá bỏ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung quan liêu bao cấp, chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có sự quản lý của Nhà nước. Công cuộc đổi mới nền kinh tế đã tạo ra nhiều thành phần kinh tế mới, trong đó có các DNNQD. Hiện nay, các DNNQD đóng vai trò đặc biệt...