Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"von kinh doanh va nhung bien phap nang cao hieu qua su dung von kinh doanh o cong ty tnhh tran hieu"' ; Tìm thấy: 2 kết quả; Thời gian tìm: 0.021 ( 'va' found 54081 times in 24903 documents, 'nhung' found 39747 times in 20602 documents, 'bien' found 8813 times in 6656 documents, 'phap' found 11669 times in 9060 documents, 'nang' found 15418 times in 10699 documents, 'cao' found 21132 times in 13436 documents, 'qua' found 25984 times in 17128 documents, 'su' found 33387 times in 19158 documents, 'dung' found 37162 times in 22486 documents, 'von' found 6161 times in 3398 documents, 'kinh' found 36757 times in 16817 documents, 'doanh' found 31358 times in 14003 documents, 'o' found 37344 times in 21218 documents, 'cong' found 37083 times in 18893 documents, 'ty' found 17716 times in 10323 documents, 'tnhh' found 1522 times in 1055 documents, 'tran' found 1298 times in 991 documents, 'hieu' found 19415 times in 13960 documents, )


1 . (63728) Vốn kinh doanh và những biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ở Công ty TNHH TRẦN HIẾU
Ngày đăng: 2015-01-30
Trong nền kinh tế thị trường, để có thể tiến hành được các hoạt động sản xuất kinh doanh thì điều kiện đầu tiên với mỗi doanh nghiệp là phải có vốn kinh doanh....

2 . (48360) Vốn kinh doanh và những biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ở Công ty TNHH TRẦN HIẾU
Ngày đăng: 2015-01-30
Từ khi chuyển sang nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp nước ta thuộc nhiều thành phần kinh tế phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và quy mô tuy nhiên do vẫn có ảnh hưởng của quy chế bao cấp trước đây, năng lực và trình độ quản lý yếu kém, hiệu quả khai thác và sử dụng các nguồn lực của doanh nghiệp còn thấp không đủ cạnh tranh dẫn đến nhiều doanh nghiệp thua lỗ phá sản. Trước...