Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"hoan thien phan tich tai chinh doanh nghiep o cong ty tnhh quang cao lien minh"' ; Tìm thấy: 2 kết quả; Thời gian tìm: 0.009 ( 'hoan' found 5119 times in 3887 documents, 'thien' found 4829 times in 3943 documents, 'phan' found 25667 times in 16580 documents, 'tich' found 4934 times in 3903 documents, 'tai' found 28073 times in 17422 documents, 'chinh' found 13016 times in 8378 documents, 'doanh' found 31358 times in 14003 documents, 'nghiep' found 27120 times in 14272 documents, 'o' found 37344 times in 21218 documents, 'cong' found 37083 times in 18893 documents, 'ty' found 17716 times in 10323 documents, 'tnhh' found 1522 times in 1055 documents, 'quang' found 3490 times in 2183 documents, 'cao' found 21132 times in 13436 documents, 'lien' found 3090 times in 2452 documents, 'minh' found 6314 times in 4667 documents, )


1 . (48365) Hoàn thiện phân tích tài chính doanh nghiệp ở công ty TNHH quảng cáo Liên Minh
Ngày đăng: 2015-01-30
Sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường phụ thuộc vào rất nhiều nhân tố như môi trường kinh doanh, trình độ quản lý của các nhà doanh nghiệp, đặc biệt là trình độ quản lý tài chính. Trình độ quản lý tài chính của các nhà quản lý thể hiện qua sự hiểu biết về tài chính của mình, tức là không chỉ nắm vững tình hình tài chính của công ty mà...

2 . (13464) Chuyên đề tốt nghiệp “Hoàn thiện phân tích tài chính doanh nghiệp ở công ty TNHH quảng cáo Liên Minh"
Ngày đăng: 2014-12-09
luận văn phân tích tài chính doanh nghiệp: Tài chính doanh nghgiệp được hiểu là những quan hệ giá trị giữa doanh nghiệp với các chủ thể trong nền kinh tế...