Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"mot so giai phap nang cao hieu qua kinh doanh xuat nhap khau tai cong ty co phan xuat nhap khau thuong mai viet tuan"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.018 ( 'mot' found 45246 times in 23490 documents, 'so' found 30351 times in 20602 documents, 'giai' found 12146 times in 9318 documents, 'phap' found 11669 times in 9060 documents, 'nang' found 15418 times in 10699 documents, 'cao' found 21132 times in 13436 documents, 'hieu' found 19415 times in 13960 documents, 'qua' found 25984 times in 17128 documents, 'kinh' found 36757 times in 16817 documents, 'doanh' found 31358 times in 14003 documents, 'tai' found 28073 times in 17422 documents, 'cong' found 37083 times in 18893 documents, 'ty' found 17716 times in 10323 documents, 'co' found 55306 times in 26095 documents, 'phan' found 25667 times in 16580 documents, 'xuat' found 17547 times in 9768 documents, 'nhap' found 6005 times in 3994 documents, 'khau' found 5053 times in 3104 documents, 'thuong' found 15323 times in 10308 documents, 'mai' found 5970 times in 4138 documents, 'viet' found 20404 times in 13175 documents, 'tuan' found 866 times in 751 documents, )


1 . (48446) Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất nhập khẩu tại Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu thương mại Việt Tuấn
Ngày đăng: 2015-01-30
Phát triển kinh tế luôn là mục tiêu hàng đầu của tất cả các quốc gia trên thế giới. Đặc biệt, trong tiến trình hội nhập nền kinh tế như hiện nay thì sự phát triển ổn định là điều cần phải thực hiện đối với mỗi quốc gia nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Có thể thấy rằng, doanh nghiệp là các chủ thể kinh doanh, đồng thời cũng là nhân tố quyết...