Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"mot so giai phap phat trien thi truong suc lao dong o viet nam hien nay"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.014 ( 'mot' found 45246 times in 23490 documents, 'so' found 30351 times in 20602 documents, 'giai' found 12146 times in 9318 documents, 'phap' found 11669 times in 9060 documents, 'phat' found 17364 times in 9164 documents, 'trien' found 16937 times in 10151 documents, 'thi' found 33338 times in 20053 documents, 'truong' found 20822 times in 12384 documents, 'suc' found 3437 times in 2789 documents, 'lao' found 5492 times in 2603 documents, 'dong' found 39009 times in 20451 documents, 'o' found 37344 times in 21218 documents, 'viet' found 20404 times in 13175 documents, 'nam' found 29116 times in 17685 documents, 'hien' found 18985 times in 13055 documents, 'nay' found 11917 times in 8225 documents, )


1 . (48539) Một số giải pháp phát triển thị trường sức lao động ở Việt Nam hiện nay
Ngày đăng: 2015-01-30
Chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ một cơ cấu kinh tế cũ sang cơ cấu kinh tế mới hợp lí vừa là điều kiện vừa là mục tiêu phát triển của mỗi quốc gia. Từ năm 1986, Việt Nam đã tiến hành công cuộc đổi mới trên tất cả các lĩnh vực và thu được những thành công đáng kể nhưng nhìn chung nước ta vẫn là một nước nông nghiệp, nền kinh tế chưa có bước phát triển vững chắc, còn gặp nhiều...