Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"thuc trang va giai phap cua nha nuoc trong viec phat trien nen kinh te nong thon nuoc ta hien nay "' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.018 ( 'thuc' found 34346 times in 21677 documents, 'trang' found 9185 times in 6925 documents, 'va' found 54081 times in 24903 documents, 'giai' found 12146 times in 9318 documents, 'phap' found 11669 times in 9060 documents, 'cua' found 78258 times in 36589 documents, 'nha' found 11149 times in 7270 documents, 'trong' found 59234 times in 29155 documents, 'viec' found 18292 times in 12425 documents, 'phat' found 17364 times in 9164 documents, 'trien' found 16937 times in 10151 documents, 'nen' found 12857 times in 6816 documents, 'kinh' found 36757 times in 16817 documents, 'te' found 25864 times in 11757 documents, 'nong' found 3216 times in 1736 documents, 'thon' found 891 times in 645 documents, 'nuoc' found 22418 times in 11274 documents, 'ta' found 12737 times in 7965 documents, 'hien' found 18985 times in 13055 documents, 'nay' found 11917 times in 8225 documents, )


1 . (48560) Thực trạng và giải pháp của nhà nước trong việc phát triển nền kinh tế nông thôn nước ta hiện nay.
Ngày đăng: 2015-01-30
Là một quốc gia có nền kinh tế chủ yếu là nông nghiệp (với 80% dân số làm trong nông nghiệp), nằm trong nhóm các nước dang pgát triển và thuộc trong số các nước nghèo trên thế giới .Với gần 70% dân số sống ở khu vực nông thôn, phát triển kinh tế nông thôn được xem là yếu tố quan trọng nhất đảm bảo cho sự phát triển bền vững của quốc gia. Trong khi đó cơ sở hạ tầng còn thấp kém, sản...