Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"thuc trang va giai phap de phat trien kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia o viet nam "' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.021 ( 'thuc' found 34346 times in 21677 documents, 'trang' found 9185 times in 6925 documents, 'va' found 54081 times in 24903 documents, 'giai' found 12146 times in 9318 documents, 'phap' found 11669 times in 9060 documents, 'de' found 52805 times in 28596 documents, 'phat' found 17364 times in 9164 documents, 'trien' found 16937 times in 10151 documents, 'kinh' found 36757 times in 16817 documents, 'te' found 25864 times in 11757 documents, 'thi' found 33338 times in 20053 documents, 'truong' found 20822 times in 12384 documents, 'dinh' found 21601 times in 14341 documents, 'huong' found 12090 times in 9557 documents, 'xa' found 7742 times in 4841 documents, 'hoi' found 18697 times in 11671 documents, 'chu' found 11334 times in 7865 documents, 'nghia' found 5638 times in 4221 documents, 'o' found 37344 times in 21218 documents, 'viet' found 20404 times in 13175 documents, 'nam' found 29116 times in 17685 documents, )


1 . (48568) Thực trạng và giải pháp để phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
Ngày đăng: 2015-01-30
Trong nhiều thập kỷ vừa qua, có rất nhiều nhà kinh tế đã nghiên cứu tìm tòi mô hình quản lý kinh tế vĩ mô thích hợp với chế độ xã hội của nhà nước để nền kinh tế và xã hội thúc đẩy tạo điều kiện phát triển cho nhau, tạo hiệu qủ cao nhất. Nhà nước ta cũng vậy, luôn gắn liền kinh tế vào sự quản lý của nhà nước. Vì vậy trong báo cáo chinhd trị của" Ban chấp hành trung ương"...