Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"xay dung nen kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia o viet nam"' ; Tìm thấy: 4 kết quả; Thời gian tìm: 0.017 ( 'xay' found 7460 times in 5194 documents, 'dung' found 37162 times in 22486 documents, 'nen' found 12857 times in 6816 documents, 'kinh' found 36757 times in 16817 documents, 'te' found 25864 times in 11757 documents, 'thi' found 33338 times in 20053 documents, 'truong' found 20822 times in 12384 documents, 'dinh' found 21601 times in 14341 documents, 'huong' found 12090 times in 9557 documents, 'xa' found 7742 times in 4841 documents, 'hoi' found 18697 times in 11671 documents, 'chu' found 11334 times in 7865 documents, 'nghia' found 5638 times in 4221 documents, 'o' found 37344 times in 21218 documents, 'viet' found 20404 times in 13175 documents, 'nam' found 29116 times in 17685 documents, )2 . (63155) Quan điểm toàn diện với việc xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
Ngày đăng: 2015-01-30
1. Sự cần thiết phải xây dựng kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 3...

3 . (48595) Sự vận dụng quy luật giá trị vào việc xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
Ngày đăng: 2015-01-30
Sản xuất hàng hoá là một quá trình hoạt động quan trọng trong nền kinh tế của một quốc gia trên thế giới.Sản xuất hàng hoá tồn tại và phát triển dưới chủ nghĩa xã hội vì dưới chủ nghĩa xã hội còn tồn tại nhiều hình thức sở hữu khác nhau và trình độ phân công lao động xã hội ngày càng phát triển.Sản xuất hàng hoá làm cho quá trình giao lưu kinh tế văn hoá giữa các vùng và mối quan...

4 . (48589) Xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
Ngày đăng: 2015-01-30
Năm 1986, Đại hội VI của Đảng đã đánh dấu mốc lịch sử quan trọng khởi xướng công cuộc đổi mới kinh tế ở nước ta. Từ mô hình kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Từ đây tạo một bước ngoặt lớn trong nền Kinh Tế Việt Nam. Đảng ta đã xác định, chính sách kinh tế nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa có...