Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"quy luat gia tri trong nen san xuat hang hoa va su van dung quy luat nay trong viec xay dung kinh te thi truong dinh huong xhcn o viet nam "' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.028 ( 'gia' found 18147 times in 11413 documents, 'tri' found 10862 times in 7361 documents, 'nen' found 12857 times in 6816 documents, 'san' found 26447 times in 12626 documents, 'xuat' found 17547 times in 9768 documents, 'hang' found 14929 times in 8407 documents, 'hoa' found 13468 times in 8967 documents, 'va' found 54081 times in 24903 documents, 'su' found 33387 times in 19158 documents, 'van' found 26388 times in 16422 documents, 'quy' found 8428 times in 6215 documents, 'luat' found 5400 times in 3480 documents, 'nay' found 11917 times in 8225 documents, 'trong' found 59234 times in 29155 documents, 'viec' found 18292 times in 12425 documents, 'xay' found 7460 times in 5194 documents, 'dung' found 37162 times in 22486 documents, 'kinh' found 36757 times in 16817 documents, 'te' found 25864 times in 11757 documents, 'thi' found 33338 times in 20053 documents, 'truong' found 20822 times in 12384 documents, 'dinh' found 21601 times in 14341 documents, 'huong' found 12090 times in 9557 documents, 'xhcn' found 454 times in 371 documents, 'o' found 37344 times in 21218 documents, 'viet' found 20404 times in 13175 documents, 'nam' found 29116 times in 17685 documents, )


1 . (48592) Quy luật giá trị trong nền sản xuất hàng hoá và sự vận dụng quy luật này trong việc xây dựng kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam
Ngày đăng: 2015-01-30
Phát triển kinh tế thị trường là xu hướng tất yếu của quá trình đổi mới kinh tế xã hội . Mỗi quốc gia có một chính sách quản lý và phát triển kinh tế đặc thù của quốc gia đó , nhưng xét cho đến cùng thì cũng không thoát khỏi quy luật chung là áp dụng các quy luật kinh tế và vận hành chúng một cách có hiệu quả vào sự phát triển kinh tế . Các quy luật kinh tế có vai trò điều tiết nền...