Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"vai tro cua nha nuoc viet nam trong nen kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia o viet nam"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.023 ( 'vai' found 4452 times in 3607 documents, 'tro' found 9096 times in 6908 documents, 'cua' found 78258 times in 36589 documents, 'nha' found 11149 times in 7270 documents, 'nuoc' found 22418 times in 11274 documents, 'trong' found 59234 times in 29155 documents, 'nen' found 12857 times in 6816 documents, 'kinh' found 36757 times in 16817 documents, 'te' found 25864 times in 11757 documents, 'thi' found 33338 times in 20053 documents, 'truong' found 20822 times in 12384 documents, 'dinh' found 21601 times in 14341 documents, 'huong' found 12090 times in 9557 documents, 'xa' found 7742 times in 4841 documents, 'hoi' found 18697 times in 11671 documents, 'chu' found 11334 times in 7865 documents, 'nghia' found 5638 times in 4221 documents, 'o' found 37344 times in 21218 documents, 'viet' found 20404 times in 13175 documents, 'nam' found 29116 times in 17685 documents, )


1 . (48625) Vai trò của Nhà Nước Việt Nam trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
Ngày đăng: 2015-01-30
Đất nước ta đang trong quá trình đi lên XHCN, nền kinh tế còn đang ở trong giai đoạn sơ khai. Để có thể tạo lập được một nền kinh tế thị trường vững chắc thì Nhà Nước ta phải xây dựng một nền kinh tế cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại với trình độ kỹ thuật tiên tiến. Trong lịch sử phát triển của mình, con người đã trải qua nhiều hình thái kinh tế xã hội, nổi...