Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"thuc trang cua viec huy dong von va su dung cac nguon von cua nuoc ta hien nay"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.018 ( 'thuc' found 34346 times in 21677 documents, 'trang' found 9185 times in 6925 documents, 'viec' found 18292 times in 12425 documents, 'huy' found 2148 times in 1659 documents, 'dong' found 39009 times in 20451 documents, 'va' found 54081 times in 24903 documents, 'su' found 33387 times in 19158 documents, 'dung' found 37162 times in 22486 documents, 'cac' found 33330 times in 14464 documents, 'nguon' found 4822 times in 3330 documents, 'von' found 6161 times in 3398 documents, 'cua' found 78258 times in 36589 documents, 'nuoc' found 22418 times in 11274 documents, 'ta' found 12737 times in 7965 documents, 'hien' found 18985 times in 13055 documents, 'nay' found 11917 times in 8225 documents, )


1 . (48626) Thực trạng của việc huy động vốn và sử dụng các nguồn vốn của nước ta hiện nay
Ngày đăng: 2015-01-30
Trong giai đoạn hiện nay, vốn là một hoạt động vật chất quan trọng cho mọi hoạt động của nền kinh tế. Nhu cầu về vốn đang nổi lên như một vấn đề cấp bách.Đầu tư và tăng trưởng vốn là một cặp phạm trù của tăng trưởng kinh tế, để thực hiện chiến lược phát triển nền kinh tếtrong giai đoạn hiện nay ở nước ta cần đến một lượng vốn lớn. Vốn cho phát triển kinh tế-...