Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"giai cap cong nhan va su menh lich su cua giai cap cong nhan viet nam"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.014 ( 'va' found 54081 times in 24903 documents, 'menh' found 267 times in 191 documents, 'lich' found 3611 times in 2466 documents, 'su' found 33387 times in 19158 documents, 'cua' found 78258 times in 36589 documents, 'giai' found 12146 times in 9318 documents, 'cap' found 12049 times in 8608 documents, 'cong' found 37083 times in 18893 documents, 'nhan' found 15198 times in 10082 documents, 'viet' found 20404 times in 13175 documents, 'nam' found 29116 times in 17685 documents, )


1 . (48643) Giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân việt nam
Ngày đăng: 2015-01-30
Trong thời đại xã hội nào, những người lao động sản xuất trong các ngành sản xuất công nghiệp, dich vụ công nghiệp hay nhũng người công nhân đều có vai trò sáng tạo chân chính ra lịch sử và là những người giữ vai trò quết định sáng tạo công cụ sản xuất, giá trị trặng dư và chính trị xã hội .Chủ nghĩa xã hội khoa học là một trong ba bộ phận của chủ nghĩa Mac-Lênin đã nghiên cứu một...