Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"con duong di len chu nghia xa hoi o viet nam"' ; Tìm thấy: 4 kết quả; Thời gian tìm: 0.008 ( 'con' found 11138 times in 6600 documents, 'duong' found 6670 times in 4885 documents, 'di' found 6228 times in 4699 documents, 'len' found 2075 times in 1700 documents, 'chu' found 11334 times in 7865 documents, 'nghia' found 5638 times in 4221 documents, 'xa' found 7742 times in 4841 documents, 'hoi' found 18697 times in 11671 documents, 'o' found 37344 times in 21218 documents, 'viet' found 20404 times in 13175 documents, 'nam' found 29116 times in 17685 documents, )


1 . (62776) CÁI PHỔ BIẾN VÀ CÁI ĐẶC THÙ VỀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
Ngày đăng: 2015-01-30
Thế kỷ XX là thế kỷ đã chứng kiến nhiều biến động thăng trầm to lớn của CNXH hiện thực: từ sự ra đời, phát triển đến khủng hoảng và đổ vỡ. Trước sự sụp đổ của hàng loạt các nước XHCN ở Liên Xô và Đông Âu, CNXH trên thế giới rơi vào tình trạng thoái trào và phải đối mặt với muôn vàn những khó khăn, thách thức....

2 . (56972) Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Ngày đăng: 2015-01-30
Chúng ta sẽ vẫn tiếp tục đi theo con đường mà chúng ta đ• lựa chọn, chúng ta đề ra nhiệm vụ để hoàn thành nó và những phương hướng để dẫn chúng ta tới thắng lợi trên con đường mà chúng ta đã chon . Tuy nhiên để tiến đến được CNXH chúng ta còn phải trải qua nhiều chặng đường đầy gian lao và thử thách , đó là bước quá độ để Tổ quốc Việt Nam có thể sánh vai với các cường quốc...

3 . (48646) Con đường đi lên Chủ Nghĩa Xã Hội ở Việt Nam
Ngày đăng: 2015-01-30
Sau hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống giặc ngoại xâm và giành được độc lập, đất nước ta tiếp tục con đường mình đã lựa chọn đó là con đường đi lên CNXH, chúng ta đang vững bước tiến vào thế kỷ mới với những thách thức và khó khăn mới với con đường mà chúng ta đã chọn, nhưng không vì thế mà ta chịu lùi bước,chịu khuất phục trước khó khăn. Chúng ta sẽ vẫn tiếp tục đi...

4 . (48018) Quan điểm lịch sử cụ thể với quá trình xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay
Ngày đăng: 2015-01-30
Trên cơ sở nhận thức đúng đắn hơn và đầy đủ hơn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Đại hội VI của Đảng Cộng sản Việt Nam(tháng 12 - 1986) đã đề ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước nhằm thực hiện có hiệu quả hơn công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đại hội VI là một cuộc đánh dấu bước chuyển quan trọng nhận thức của Đảng...