Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"su menh lich su cua giai cap cong nhan"' ; Tìm thấy: 9 kết quả; Thời gian tìm: 0.009 ( 'menh' found 267 times in 191 documents, 'lich' found 3611 times in 2466 documents, 'su' found 33387 times in 19158 documents, 'cua' found 78258 times in 36589 documents, 'giai' found 12146 times in 9318 documents, 'cap' found 12049 times in 8608 documents, 'cong' found 37083 times in 18893 documents, 'nhan' found 15198 times in 10082 documents, )


1 . (64026) Đường lối chiến lược đầu tiên của Đảng
Ngày đăng: 2015-01-30
Cuối năm 1929 trên đất nước ta có ba tổ chức cộng sản cùng đảng và hoạt động là : Đông Dương cộng sản đảng, An Nam cộng sản đảng và Đông Dương cộng sản liên đoàn. Sự hoạt động của ba tổ chức cộng sản này đã thúc đẩy phong trào cách mạng Việt Nam lên cao. Tuy nhiên bên cạnh đó việc tranh chấp lực lượng, kích bác giữa các tổ chức đảng đã gây ra nguy cơ chia rẽ lớn. Trước...

2 . (60828) Cách mạng xã hội chủ nghĩa với việc hoàn thành sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
Ngày đăng: 2015-01-30
Trong thời đại xã hội nào, những người lao động sản xuất trong các ngành sản xuất công nghiệp, dịch vụ công nghiệp hay những người công nhân đều có vai trò sáng tạo chân chính ra lịch sử và là những người giữ vai trò quyết định sáng tạo công cụ sản xuất, gía trị thặng dư và chính trị xã hội. Chủ nghĩa xã hội khoa học là một trong ba bộ phận cấu thành của chủ nghĩa Mác - Lênin đã...

3 . (59516) Cách mạng xã hội chủ nghĩa với việc hoàn thành sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
Ngày đăng: 2015-01-30
A.MỞ ĐẦU Trong thời đại xã hội nào, những ng¬ười lao động sản xuất trong các ngành sản xuất công nghiệp, dịch vụ công nghiệp hay những ng¬ười công nhân đều có vai trò sáng tạo chân chính ra lịch sử và là những ng¬ười giữ vai trò quyết định sáng tạo công cụ sản xuất, gía trị thặng dư¬ và chính trị xã hội. Chủ nghĩa xã hội khoa học là một trong ba bộ phận cấu...

4 . (48647) Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
Ngày đăng: 2015-01-30
Trong thời đại xã hội nào, những ng¬ười lao động sản xuất trong các ngành sản xuất công nghiệp, dịch vụ công nghiệp hay những ng¬ười công nhân đều có vai trò sáng tạo chân chính ra lịch sử và là những ng¬ười giữ vai trò quyết định sáng tạo công cụ sản xuất, gía trị thặng dư¬ và chính trị xã hội. Chủ nghĩa xã hội khoa học là một trong ba bộ phận cấu thành của chủ nghĩa Mác -...

5 . (48648) Sứ mệnh giai cấp công nhân trong thời đại ngày nay
Ngày đăng: 2015-01-30
Như chúng ta đã biết trong mỗi thời kì chuyển biến cách mạng từ hình thái kinh tế xã hội này sang hình thấi kinh tế xã hội khác,cao hơn luôn có 1 giai cấp đứng ở vị trí trung tâm đóng vai trò động lực chủ yếu là lãnh đạo quá trình chuyển biến đó.Giai cấp này có sứ mệnh lịch sử là thủ tiêu xã hội cũ,xây dựng xã hội mới,phù hợp với tiến trình khách quan của lịch sử. Việc...

6 . (48643) Giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân việt nam
Ngày đăng: 2015-01-30
Trong thời đại xã hội nào, những người lao động sản xuất trong các ngành sản xuất công nghiệp, dich vụ công nghiệp hay nhũng người công nhân đều có vai trò sáng tạo chân chính ra lịch sử và là những người giữ vai trò quết định sáng tạo công cụ sản xuất, giá trị trặng dư và chính trị xã hội .Chủ nghĩa xã hội khoa học là một trong ba bộ phận của chủ nghĩa Mac-Lênin đã nghiên cứu một...

7 . (46996) Câu hỏi kết thúc học phần Chủ nghĩa Xã hội khoa học
Ngày đăng: 2015-01-30
Câu 1: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là gì? Phân tích những điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử cả giai cấp công nhân. Liên hệ với sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt nam....

8 . (33929) sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
Ngày đăng: 2014-12-09
xem tài liệu ở dưới để có thể xem mô tả chi tiết...

9 . (24750) TIỂU LUẬN Đề tài: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
Ngày đăng: 2014-12-09
   TIỂU LUẬN  Đề tài:                                                                           ...